Praktykę psychoterapeutyczną prowadzę zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jestem członkiem. Standardy te zobowiązują psychoterapeutę psychoanalitycznego do:

 

  • posiadania wykształcenia na poziomie wyższym,
  • odbycia 4-letniego  szkolenia z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w afiliowanym przez PTPP ośrodku szkoleniowym (szkolenie oparte na kryteriach Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej i zgodne z projektem ustawy o zawodach medycznych regulujących tryb uzyskiwania kwalifikacji psychoterapeutycznych),
  • przejścia min. 4-letniej własnej psychoterapii szkoleniowej,
  • poddawania swojej pracy z pacjentami regularnej superwizji.


Przestrzegam zasad etyki zawodowej wyznaczonych przez kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, który obowiązuje również członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Stosując kodeks etyczny psychoterapeuta zobowiązany jest m.in.:

 

  • kierować się zawsze najlepiej rozumianym interesem pacjenta;
  • traktować wszystko, co wie od pacjenta, jako tajemnicę zawodową; w  każdej sytuacji należy zachować anonimowość pacjenta, chyba że sam pacjent wyraża zgodę na ujawnienie swoich personaliów lub jest to konieczne ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
  • utrzymywać z pacjentem taką relację, która podlegając profesjonalnym ograniczeniom, pozostaje uczciwa i szczera: psychoterapeucie nie wolno wprowadzać w błąd pacjenta ani jego rodziny, dopuszczać się kłamstwa ani stosować przymusu.